پرتال كاركنان مدرسه عالي و دانشگاه شهيد مطهري
ساعت کاری در روزهای 6 و 7 خرداد طبق روال قبلی از ساعت 8 لغایت 14 می‌باشد. از تاریخ 10خردادماه تا اطلاع ثانوی، ساعت کاری از ساعت 7:30 لغایت 13:30 می‌باشد. ساعت کاری در روزهای 6 و 7 خرداد طبق روال قبلی از ساعت 8 لغایت 14 می‌باشد. از تاریخ 10خردادماه تا اطلاع ثانوی، ساعت کاری از ساعت 7:30 لغایت 13:30 می‌باشد. ساعت کاری در روزهای 6 و 7 خرداد طبق روال قبلی از ساعت 8 لغایت 14 می‌باشد. از تاریخ 10خردادماه تا اطلاع ثانوی، ساعت کاری از ساعت 7:30 لغایت 13:30 می‌باشد.
ورود

ورود با: